6oz Boston Round

Mold Number: 0649E1

HDPE
22-400
6.0 oz
182 cc
23.0 g
4.285"
2.050"
2.050"


Product Name: Boston Round

Drug Plastics

A Family of Perfect Quality

Drug Plastics Family of Companies:

Drug Plastics & Glass Company, Inc.

Drug Plastics Closures, Inc.

Phone: 610-367-5000 P.O. Box 608 Boyertown, PA 19512-0608

Phone: 610-369-5200 P.O. Box 797 Boyertown, PA 19512-0797

Drug Plastics Family of Companies:

Drug Plastics & Glass Company, Inc.

Phone: 610-367-5000 P.O. Box 608 Boyertown, PA 19512-0608

Drug Plastics Closures, Inc.

Phone: 610-369-5200 P.O. Box 797 Boyertown, PA 19512-0797

© 2014 Drug Plastics. All rights reserved.